תנאי שימוש - גרפיטי

1.    כללי

ברוכים הבאים לאתר גרפיטי ("האתר"), המנוהל ומופעל על-ידי חברת גרפיטי בע"מ ו/או חברות הבנות שלה ("גרפיטי"). הגישה לאתר והשימוש בו, לרבות השימוש בשירותים השונים המוצעים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), ולכן הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה. הרישום לשימוש באתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם ללשון נקבה. כמו כן, כל פנייה ליחיד משמעה גם פנייה לרבים, ולהיפך. גרפיטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.    אודות האתר

2.1.     האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות, ומאפשר לך בין היתר: (א) לגלוש ולעין בתכנים שונים; (ב) לרכוש מוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר; (ג) לקבל מידע אודות מבצעים שונים וכן להשתתף בהם; (ד) להירשם לניוזלטר (לשם קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי); (ה) ליצור "רשימת קניות"– רשימת פריטים נבחרים על ידיך; ו- (ו) לבצע פעולות נוספות, כפי שיהיו מעת לעת; והכל בכפוף לאמור בתנאי השימוש ("השירותים").  

2.2.     מובהר כי גרפיטי תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה כלשהי.

2.3.     כל אדם רשאי לעשות באתר שימוש שמטרתו קבלת מידע בלבד. כל שימוש החורג מקבלת מידע גרידא, לרבות יצירת רשימת קניות, רכישות מוצרים או שירותים, מימוש הטבות או מבצעים וכיוצא באלה, רשאי לבצע רק מי שעונה על התנאים המצטברים הבאים: (א) הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, ובמידה והנך קטין או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו נעשה לאחר קבלת אישור; ו- (ב) הוא נרשם כמשתמש באתר, כמפורט בסעיף ‎3 להלן.

2.4.     גרפיטי אינה מתחייבת כי (א) האתר תהלום את ציפיותיך או דרישותיך; (ב) השירותים והתכנים המוצעים באתר יינתנו ללא הפסקות וללא שיבושים או טעויות, והינה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את זמינות האתר, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת; (ג) האתר תהיה חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשבי גרפיטי או מפני קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה ובכל מערכת תקשורת אחרת של גרפיטי ו/או של מי מטעמה.

3.    רישום לאתר

3.1.     השימוש באתר עשוי להיות מותנה ברישום. לצורך הרישום תידרש לבחור שם משתמש וסיסמא וכן למסור פרטים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון סלולארי ופרטים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. בנוסף, ייתכן כי נתונים נוספים יידרשו לצורך ביצוע פעולות שונות באמצעות האתר.

3.2.     הנך מתחייב כי: (א) הפרטים שיימסרו על ידך יהיו נכונים ומדויקים ולא ייעשה שימוש באתר תוך שימוש בזהות בדויה או התחזות לאחר; (ב) שם המשתמש שתבחר בו לא כפוף לזכויותיו של אדם אחר; (ג) לא תעשה שימוש בשם משתמש של אדם אחר; (ד) במקרה של שינוי פרטים, תירשם מחדש לאתר באופן המתואר לעיל; ו- (ה) במקרה בו הנך סבור שנעשה שימוש בלתי מורשה בנתוניך, תדווח על כך לאלתר באמצעות פניה לשירות הלקוחות בגרפיטי בכתובת המייל: [email protected]. הנך אחראי לכל הפעולות שנעשו או שיעשו במסגרת האתר תחת שם המשתמש שלך, ועליך לשמור את פרטי חשבונך באופן מאובטח. גרפיטי לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד אשר יגרם על-ידי כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

3.3.        מודגש, כי הנתונים שתמסור יישמרו במאגר מידע שבבעלות גרפיטי אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של גרפיטי, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. אתה מאשר כי ידוע לך שאין חובה על-פי חוק למסור את הנתונים הנ"ל, ומסירתם תלויה ברצונך והסכמתך, וכפופה למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות") אשר זמינה בכתובת: www.graffiti-online.co.il/privacy_policy  

4.    הוראות כלליות בדבר השימוש באתר

4.1.     אתר זה נועד לשימושך האישי בלבד והנך מתחייב כי לא תעשה ולא תאפשר לאחרים לעשות איזו מהפעולות הבאות: (א) הצגת תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, באופן המשנה את עיצוב האתר או מחסיר תכנים כלשהם, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים; (ב) שימוש בשמות, בסימנים המסחריים (בין אם רשומים ובין אם לאו) המוצגים באתר, העתקה, עריכה מחדש או פרסום של תכנים המופיעים באתר, הכול מבלי לקבל את הסכמת המפורשת בכתב ומראש של גרפיטי ו/או של בעלי הזכויות בהם, לפי העניין; (ג) הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, שכפול או אחזור אוטומטי של תכנים; (ד) שימוש באתר לצרכים מסחריים בניגוד לאמור בתנאי השימוש; (ה) שידור או העברה בדרך כלשהי של תכנים מהאתר; (ו) יצירת או הפצת וירוסים, תוכנות-עוינות ו/או כל אמצעי אחר אשר עלול לפגוע, להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש במערכות מחשב, שרתים, חומרה או תוכנה של גרפיטי או של כל צד שלישי; (ז) הפצת "דואר זבל" או כל שימוש שנועד להתחקות או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא; ו/או (ח) כל פעולה שהינה בניגוד להוראות הדין, או שיש בה כדי להפר זכויות של צדדים שלישיים.

4.2.     מבלי לגרוע מהזכויות והסעדים הנתונים לגרפיטי לפי כל דין או הסכם, גרפיטי תהא רשאית לחסום את השימוש שלך באתר או בשירותים, או בכל חלק מהם, לרבות במקרה בו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אתה או מי מטעמך: (א) ביצע מעשה בלתי חוקי או בניגוד להוראות כל דין; (ב) הפר תנאי מתנאי השימוש; (ג) מסר בעת הרישום, או לאחר מכן, פרטי זיהוי שגויים; או (ד) ביצע כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בגרפיטי או בפעילותה התקינה של האתר.

5.    רכישת מוצרים ו/או שירותים

5.1.     גרפיטי מאפשרת למשתמשי האתר לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר באמצעות תשלום הסכומים המנויים ליד כל פריט או שירות, ובכפוף לתנאי העסקה אשר מצוינים בסמוך לכל פריט ("העסקה"). כל הסכומים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

5.2.     גרפיטי רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי העסקה אשר מצוינים בסמוך לכל פריט באתר, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

5.3.     ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. לשם כך יש להזין את פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם במקום המיועד לכך באתר. לאחר הזנת הפרטים הנדרשים ושליחתם, תקבל אישור המעיד שפרטי התשלום נקלטו באתר. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב העסקה כבת ביצוע. יובהר למען הסר ספק כי משלוח האישור אינו מהווה ראיה על ביצוע העסקה ואינו מחייב את גרפיטי. רישומי גרפיטי בקשר עם הפעולות המבוצעות באתר, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

5.4.     כדי שגרפיטי תוכל לספק את השירותים ו/או המוצרים שהוזמנו, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לביצוע השירות ולחיוב כרטיס האשראי. במידה ונתקבלה אצל המשתמש הודעה בדבר פרטים שגויים בהזמנתו או הודעה בדבר תקלה או שגיאה כלשהי שארעה באתר בעת ביצוע העסקה או הזנת הפרטים, יש לפנות אל גרפיטי לאלתר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected]. גרפיטי או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מפרטים שגויים, שגיאה או תקלה בקליטת ההזמנה.

5.5.     גרפיטי שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.

5.6.     התמונות המתארות את המוצרים ו/או השירותים נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בין התמונות ובין הפריטים בפועל אשר נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. אין באמור באתר ובמידע הכלול בה משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות ו/או מוצר ו/או לביצוע פעולות כלשהן.

6.    משלוחים

גרפיטי תספק למשתמש את המוצרים שהם רכשו באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים). גרפיטי איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. גרפיטי אינה מחויבת לספק את המוצרים אשר נרכשו באתר אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש עשוי להיות כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.

7.    ביטול עסקה

7.1. ביטול עסקה יעשה בהתאם לתנאי העסקה אותה מבקשים לבטל ובכפוף להוראות כל דין הנוגעות לביטול עסקה, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו. במידה ובוטלה עסקה על-ידי המשתמש, בהתאם להוראות הדין ותנאי השימוש, תזכה גרפיטי את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה.

  7.2. ביטול העסקה לאחר קבלת המוצר בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית ולא נפתח, למעט מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור המשתמש (לרבות קד"מ ו/או ממותגים) וכן ריהוט במידה מותאמת למשתמש.
  7.3. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת המוצר בדואר על חשבון המשתמש לגרפיטי בכתובת עמק האלה 250 מודיעין עבור מרלוג גרפיטי מחלקת החזרות.
  7.4. זיכוי המשתמש יתבצע בהתאם להוראות הדין, עם קבלת המוצר במשרדי גרפיטי ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
  7.5. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. במידה והמוצר התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר לידיו באמצעות השבת המוצר לגרפיטי בע"מ בכתובת עמק האלה 250, מודיעין, מרלוג גרפיטי מחלקת החזרות.
  7.6. בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של גרפיטי בדוא"ל [email protected]   או בטלפון 8754*. בכל מקרה, החזרת המוצר, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי תעשה כנגד החזרת המוצר ל גרפיטי בכתובת עמק האלה 250, מודיעין עבור מרלוג גרפיטי מחלקת החזרות בצירוף חשבונית, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר והוא במצב כפי שסופק ללקוח, ובתנאי שאריזתו לא נפתחה.
  7.8. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה כאמור יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בחודש העוקב לקבלת המוצר במשרדי החברה, בהתאם לנהלי חברת האשראי ובכפוף להוראות הדין.

7.9. מבלי לגרוע מאילו מהוראות תנאי השימוש, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן, תהיה גרפיטי רשאית, מבלי שהדבר יתפרש כנטילת אחריות כלשהי, לבטל את העסקה (כולה או חלקה) ו/או לזכות את המשתמש בגינה או לבטל את חיוב כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה: (א) במקרה של טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר ו/או השירות, לרבות מחיר הפריט או תיאורו על בסיסם נערכה העסקה; (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותה התקינה של האתר עקב כוח עליון, ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את גרפיטי, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת גרפיטי את פעילותה התקינה של האתר, את השלמת תהליך ההזמנה או את אספקת המוצרים ו/או השירותים; (ג) במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין הפריט שרכש ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי; ו-(ד) במקרה ולאחר סיום עסקה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי, מכל סיבה שהיא. התקשרות שבוטלה כאמור לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא יהיו למשתמש כל טענות כנגד גרפיטי בשל כך.

7.10.     המשתמש רשאי בכל עת לפנות אל גרפיטי באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected], בבקשה כי תחסום את ההרשאות לחיוב כרטיס האשראי באתר, הן כתוצאה מאובדן שם המשתמש והסיסמה והן מכל סיבה אחרת.

8.    מבצעים והטבות

8.1.     האתר יעודכן מעת לעת במידע אודות מבצעים והטבות המוצעים למשתמשי האתר, ותאפשר השתתפות במבצעים והטבות כאמור. ההשתתפות במבצעים וניצול ההטבות כפופים לתקנון המבצע הרלוונטי או לתנאים שייקבעו על-ידי גרפיטי באופן בלעדי.

8.2.     מובהר כי, בכל מקרה, מימוש המבצעים וההטבות כפוף למלאי הקיים של גרפיטי.

9.    קניין רוחני

9.1.     כל הזכויות מכל סוג שהוא, לרבות זכויות קניין רוחני, באתר, בתכנים, בעיצובים, ביישומים, בכלים וברכיבים אחרים באתר, וכן בכל אמצאה, שיפור, חידוש, פיתוח, תגלית, שינוי, או יצירה הקשורים באתר והמהווים מושא לזכויות קניין רוחני כלשהן (לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, מדגמים, סודות מסחריים וסימני מסחר, כולל בקשות לרישום אלו מהזכויות הנ"ל) (להלן: "זכויות הקניין הרוחני")  הינן של גרפיטי ו/או של צדדים שלישיים שהרשו לגרפיטי להשתמש בהם. המונחים "תוכן" או "תכנים" פירושם כל מידע מכל מין וסוג, לרבות (אך לא רק): כל מסמך, רשומה, תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשקי משתמש, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית; והכל, בכל מדיה שהיא.

9.2.     גרפיטי מעניקה בזאת לך רישיון שימוש מוגבל, שאינו בלעדי ואינו ניתן להעברה או להמחאה, לעשות שימוש אישי באתר ובתכני גרפיטי, אך ורק לצרכים המתוארים באתר ובתנאי השימוש; והכל בכפוף ליתר הוראות תנאי השימוש. מעבר לאמור לעיל, גרפיטי לא מעניקה, מקנה או ממחה כל זכות או רישיון, מפורש או משתמע, בקשר עם האתר, התכנים וזכויות הקניין הרוחני.

9.3.     ככל שהמשתמש ישלח לגרפיטי המלצות או השגות בקשר לאתר, לשירותים או למוצרים המוצעים באתר ("הודעות המשתמשים"), גרפיטי תהא בעלת הקניינית הבלעדית של הודעות המשתמשים האלו, ותהא רשאית לעשות בהם שימוש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי שתהא חייבת לשלם או לפצות את המשתמש בכל דרך שהיא בגין הודעות המשתמשים כאמור. בנוסף, מובהר כי הודעות המשתמשים כאמור אינם סודיות וגרפיטי לא תישא בחובות סודיות לגביהן.

10. קישורים ופרסומים

10.1.  האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ואתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי גרפיטי או מי מטעמה. התכנים הכלולים בקישורים אינם מתפרסמים על-ידי גרפיטי או מטעמה וגרפיטי אינה שולטת או מפקחת עליהם, והעובדה שגרפיטי מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. גרפיטי אינה אחראית לתכנים כאמור ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך או לכל צד ג' כתוצאה מהשימוש בהם. השימוש בעמודים ואתרים אלו כפוף לתנאי השימוש ותנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של גרפיטי ונעשה על אחריותך בלבד. אנו ממליצים לך להפעיל שיקול דעת ולעיין בקפידה בתנאי השימוש ותנאי הפרטיות של כל עמוד או אתר כאמור.

10.2.  האתר עשוי לכלול מידע מסחרי הנמסר לפרסום מטעם מפרסמים שונים. פרסום כאמור אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בפרסומות. גרפיטי או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי כאמור וכל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.

11. אחריות

11.1.  השימוש באתר הוא על אחריותך הבלעדית והמלאה. כל המידע והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is), ללא אחריות מכל סוג שהוא. גרפיטי אינה מבטיחה ואינה אחראית לדיוק, לאמינות או לשלמות התוכן באתר. גרפיטי או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, כספית או אחרת, לכל תוצאה שתנבע מהשימוש באתר או מהסתמכותך על התכנים בה. לא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או עילת תביעה כלפי גרפיטי או מי מטעמה בקשר לאתר, לרבות זמינות התכנים בה, תקלות, תוצאות השימוש בה וכיוצא באלה, וככל שיש או שעשויה להיות לך כל טענה כאמור, בין אם ידועה לך ובין אם תיוודע לך, אתה מוותר עליה באופן בלתי חוזר.

11.2.  אתה מתחייב בזאת לפצות ולשפות את גרפיטי ואת כל הפועלים בשמה או מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, חבות או הוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט אשר יגרמו למי מהם כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים על ידך, לרבות בגין כל מעשה או מחדל שלך העומדים בניגוד להוראות תנאי השימוש, ולרבות בגין כל טענה, דרישה או עילת תביעה של צד שלישי הנובעים מכל מעשה או מחדל שלך. גרפיטי שומרת לעצמה את הזכות ליטול את ההגנה ואת השליטה הבלעדית בהליך המשפטי בכל עניין כאמור. זכות גרפיטי כאמור לא תפטור אותך מהתחייבויותיך לשיפוי בכל מקרה, והנך מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם גרפיטי או מי מטעמה לצורך כך, לרבות על-ידי מסירת מידע וחומרים שברשותך.

12. מדיניות פרטיות

הנך מכיר בכך ומסכים כי גרפיטי עשויה לאסוף נתונים מסוימים ומידע נוסף עליך באמצעות האתר. גרפיטי מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל על פי הוראות כל דין ובהתאם למדינית הפרטיות אשר זמינה באתר. הרישום לאתר או עצם השימוש בו מעידים על הסכמתך גם לתנאי הפרטיות, אשר מאוגדים בתנאי שימוש אלו.

13. הודעה והסרה

גרפיטי שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר תכנים אשר לטענת צדדים שלישיים מפרים את זכויות הקניין הרוחני שלהם או זכויות אחרות. אם הנך סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, או של צד שלישי, או מפר הוראה אחרת של תנאי השימוש, הנך מתבקש לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] ולציין את הפרטים הבאים: (א) פרטיך המלאים ופרטי ההתקשרות עמך (שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני); (ב) זיהוי מדויק של התוכן שלטענתך מפר זכויות והסבר מפורט כיצד הוא מפר זכויות; ו- (ג) הצהרה חתומה שלך, כי למיטב ידיעתך המידע שנמסר על ידך מלא ונכון.

14. כללי

14.1.  גרפיטי רשאית להפסיק בכל עת את פעילות האתר, כולה או חלקה, או לשנות את מבנה, מראה ועיצוב האתר, את היקף וזמינות השירותים באתר ו/או כל היבט אחר הכרוך באתר. שינויים כאמור עלולים להיות כרוכים בתקלות ובאי-נוחות ולא תהיה לך כל תביעה, טענה, דרישה או עילת תביעה כלפי גרפיטי או מי מטעמה בגין הפסקת פעילות כאמור, בגין שינויים כאמור או בגין תקלות שיתרחשו עקב או אגב ביצועם.

14.2.  גרפיטי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ללא צורך במתן הודעה מראש אם כי היא תנקוט באמצעים מסחריים מקובלים לעשות כן, ככל הניתן. כל עדכון לתנאי השימוש יחייב את כל משתמשי האתר החל ממועד פרסומו באתר.

14.3.  על השימוש באתר, לרבות כל סכסוך, מחלוקת או הליך משפטי הקשור לתנאי השימוש, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר או לתנאי השימוש, בין במישרין ובין בעקיפין, הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

14.4.  תנאי השימוש מהווים את החוזה המשפטי המלא בינך ובין גרפיטי ביחס לשימושך באתר.

14.5.  גרפיטי רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תנאי השימוש בכל עת לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתמש.

14.6.  במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי השימוש יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

14.7.  לא יראו עיכוב או הימנעות מצד גרפיטי מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על-פי תנאי השימוש כוויתור או כמניעה מצדה מלממש את זכויותיה בעתיד, והיא תהיה רשאית לממש את זכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון אלא אם כן הוסכם במפורש אחרת על-ידי גרפיטי בכתב.

14.8.  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] .

 

 

גרפיטי מאחלת לך שימוש מהנה ומועיל באתר